1سیب ترش قابض است و حالت استفراغ و دل بهم خوردگی را از بین می برد.