مرکز آمار ایران اعلام کرد: بیش از یک میلیون و 814 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به باغ و قلمستان اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛

گردوی بوانات ,  براساس اخرین امارگیری مرکز امار که در خرداد ماه سال 1394 انجام شده از مجموع باغات وقلمستان های کشور 69.6درصد آن باغ و قلمستان ساده تک محصولی و 30.40درصد آن باغ و قلمستان مخلوط چندمحصولی است.

براساس این آمارگیری میزان تولید محصولات باغی دائمی در سال 1393 حدود 12.2 میلیون تن بوده که حدود 59 درصد تولید باغی کشور مربوط به 4 محصول سیب با 2 میلیون و 412 هزار تن، انگور با 2 میلیون و 251 هزار تن، پرتقال با 1 میلیون و 530 هزار تن و خرما با 1 میلیون و 32 هزار تن بوده است.

نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که 62 درصد تولیدات باغی کشور به ترتیب در هفت استان کشور شامل مازندران، فارس، کرمان، آذربایجان غربی، قزوین، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی واقع شده است همچنین از نظر پراکنش باغات و قلمستان های کشور این امارگیری نشان می دهد که 55.3 درصد باغها و قلمستانهای کشور به ترتیب در هفت استان کشور شامل کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران و قزوین واقع شده است.

این گزارش حاکیست ؛ حدود 18.4 درصد مساحت باغها و قلمستان های کشور در بهره برداری های با مساحت کمتر از 1 هکتار، 47.9 درصد مساحت باغها و قلمستانهای کشور در بهربرداری های با مساحت 1 تا 5 هکتار و 33.6 درصد از مساحت باغها و قلمستانهای کشور در بهربرداری های با مساحت 5 هکتار و یا بیشتر واقع شده اند.

از نظر تعداد بهره بردارای 68.1 درصد بهره برداری های باغ و قلمستان دارای کمتر از 1 هکتار باغ، 29.2 درصد بهره برداری های باغ و قلمستان دارای 1 تا 5 هکتار باغ و 2.7 درصد بهربرداری های باغ و قلمستان دارای 5 هکتار و یا بیشتر باغ و قلمستان بوده اند.

نتایج این امارگیری نشان می دهد که بیش از 1 میلیون و 800 هزار بهره برداری دارای فعالیت باغداری در کشور وجود دارد که بیش از 1 میلیون و 700 هزار بهره بردار دارای باغ و قلمستان و بیش از 100 هزار بهره برداری فاقد باغ هستند.

از 4.6 میلیون نفر از اعضای خانوارهای بهره بردار که سن آنها بیش از 10 سال بوده، بیش از 1.9 میلیون نفر شاغل بوده اند که شغل اصلی حدود 1/1 میلیون نفر آنها باغداری بوده است.
براساس این امارگیری که در سال 1394 انجام شده است سطح زیرکشت کل محصولات کشاورزی 16 میلیون و 476 هزار هکتار است .